اگر می خواهید مطمئن سفارشی USB تزئینات نور خود را با آرم، شعار، تلفن، وب سایت، ایمیل، لطفا با ما طراحی خود را ارسال و یا با ما دستورالعمل در مورد imprint.We'll خود را ارسال اثبات هنری مجازی رایگان برای تصویب خود را، شما می توانید بپرسید یک نمونه واقعی با آرم قبل از تولید بیش از حد.

ما USB تزئینات نور محبوب به عنوان تبلیغاتی، تبلیغات، کسب و کار، هدیه های شرکت است.

USB تزئینات نور