اگر می خواهید مطمئن سفارشی قللک شفاف خود را با آرم، شعار، تلفن، وب سایت، ایمیل، لطفا با ما طراحی خود را ارسال و یا با ما دستورالعمل در مورد imprint.We'll خود را ارسال اثبات هنری مجازی رایگان برای تصویب خود را، شما می توانید بپرسید یک نمونه واقعی با آرم قبل از تولید بیش از حد.

ما قللک شفاف محبوب به عنوان تبلیغاتی، تبلیغات، کسب و کار، هدیه های شرکت است.

قللک شفاف