اگر می خواهید مطمئن سفارشی جعبه های چوبی بلندگو خود را با آرم، شعار، تلفن، وب سایت، ایمیل، لطفا با ما طراحی خود را ارسال و یا با ما دستورالعمل در مورد imprint.We'll خود را ارسال اثبات هنری مجازی رایگان برای تصویب خود را، شما می توانید بپرسید یک نمونه واقعی با آرم قبل از تولید بیش از حد.

ما جعبه های چوبی بلندگو محبوب به عنوان تبلیغاتی، تبلیغات، کسب و کار، هدیه های شرکت است.

جعبه های چوبی بلندگو