اگر می خواهید مطمئن سفارشی بلندگوهای چند منظوره خود را با آرم، شعار، تلفن، وب سایت، ایمیل، لطفا با ما طراحی خود را ارسال و یا با ما دستورالعمل در مورد imprint.We'll خود را ارسال اثبات هنری مجازی رایگان برای تصویب خود را، شما می توانید بپرسید یک نمونه واقعی با آرم قبل از تولید بیش از حد.

ما بلندگوهای چند منظوره محبوب به عنوان تبلیغاتی، تبلیغات، کسب و کار، هدیه های شرکت است.

بلندگوهای چند منظوره